Nätverket för Europarättsforskning bildades år 1997 (se Prop. 1996/97:5 s. 128). Riksdagen har avsatt medel för ett nätverk i europarättsforskning som skall leda till fördjupat samarbete forskare emellan inom det europarättsliga området. Målsättningen med Nätverket är att upprätta ett forum där forskare ges möjlighet att träffas, diskutera och utveckla ny forskning inom europarättsområdet på ett nationellt plan och inte endast inom respektive institution. Nätverket arrangerar bland annat konferenser och seminarier, men har även vissa andra aktiviteter som exempelvis egna bokpublikationer.  Nätverket agerar även aktivt för publikationsmöjligheter för forskare.

Nätverket arrangerar flera konferenser årligen. Ämnena för konferenserna är relativt breda och berör flera ämnesområden inom rättsvetenskapen. Huvudtanken med dessa konferenser är att samla svenska forskare kring intressanta större teman där forskarna kan bidra till diskussionerna utifrån sina specialinriktningar. För vidare information, vänligen se aktiviteter.

Samarbetet institutionerna och forskarna emellan kommer vidare stimuleras genom seminarier som arrangeras av Nätverket tillsammans med institutionerna. Två typer av seminarieformer anordnas, dels horisontella, inom respektive institution och dels vertikala, som är öppna för alla forskare inom respektive ämne. Vid seminarierna medverkar, förutom ledande svenska forskare inom respektive ämnesområde även nordiska och utländska föreläsare. Många aktiviteter inkluderar även yrkesverksamma tex advokater, domare och tjänstemän i såväl publik som talare.

För fortlöpande information kan man ansluta sig till Nätverkets maillista. Vidare information finns under kontakt.

Nätverkets övergripande uppgift är att främja framväxandet av en bred Europaprofil i svensk forskning på ett sätt som gagnar såväl förståelsen av Europeiska Unionen som grundforskningen och forskarutbildningen inom juridik (Prop. 1996/97:1, 75).

Nätverket har beslutat att närmare rikta sin verksamhet mot:

• att främja utbyte och information mellan de europarättsliga forskarna vid landets lärosäten,

• att fördjupa kunskaperna om de europarättsliga aspekterna inom andra ämnesområden än europarätt,

• att ge möjlighet för forskare att presentera pågående forskning inför andra forskare inom respektive specialområde,

• att främja ett utvidgat nordiskt samarbete inom europarätt.

Enligt forskningspropositionen 1996/1997:1 bör Nätverkets medel användas till seminarier och kurser på nationell nivå för äldre och yngre forskare (Prop. 1996/97:1 s. 75).

Nätverket har vidare beslutat att fullfölja sina uppgifter genom att bland annat:

• arrangera konferenser, där större allmängiltiga temata behandlas av svenska, nordiska och utländska forskare,

• arrangera seminarier, där mer specifika ämnesområden och europarättsliga frågor behandlas,

• löpande informera om planerade konferenser, seminarier och andra aktiviteter,

• upprätthålla en hemsida som innehåller information om Nätverkets verksamhet och länkar till hemsidor med europarättslig anknytning,

• aktivt verka för spridning av forskningsrön genom internationella och nationella vetenskapliga publikationer, bland annat genom skriftserien Swedish Studies in European Law, samt till en intresserad allmänhet genom årsboken Europaperspektiv.