The Swedish Network for European Legal Studies (SNELS) represents the legal branch of the Swedish Networks for European Research (in economy, social science and law). The SNELS Steering group is chaired by Prof. Dr. Antonina Bakardjieva Engelbrekt and includes representatives from the universities of Gothenburg, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå and Örebro. By joining forces the universities have, for over a decade, supported European legal research.

The interaction between academics, practitioners and the public in the area of European law is actively stimulated by two annual conferences and several seminars. The SNELS also provides financial support for publication of material deriving from the activities through the channels of existing series of publications i.e. nationally in Europarättslig tidsskrift (ERT) and internationally in Swedish Studies in European Law.

All activities arranged by the Snels are free of charge.

Further information regarding The SNELS activities can be obtained by subscribing to The SNELS' mailing-list

 

 

Nätverkets övergripande uppgift är att främja framväxandet av en bred Europaprofil i svensk forskning på ett sätt som gagnar såväl förståelsen av Europeiska Unionen som grundforskningen och forskarutbildningen inom juridik (Prop. 1996/97:1, 75).

Nätverket har beslutat att närmare rikta sin verksamhet mot:

• att främja utbyte och information mellan de europarättsliga forskarna vid landets lärosäten,

• att fördjupa kunskaperna om de europarättsliga aspekterna inom andra ämnesområden än europarätt,

• att ge möjlighet för forskare att presentera pågående forskning inför andra forskare inom respektive specialområde,

• att främja ett utvidgat nordiskt samarbete inom europarätt.

Enligt forskningspropositionen 1996/1997:1 bör Nätverkets medel användas till seminarier och kurser på nationell nivå för äldre och yngre forskare (Prop. 1996/97:1 s. 75).

Nätverket har vidare beslutat att fullfölja sina uppgifter genom att bland annat:

• arrangera konferenser, där större allmängiltiga temata behandlas av svenska, nordiska och utländska forskare,

• arrangera seminarier, där mer specifika ämnesområden och europarättsliga frågor behandlas,

• löpande informera om planerade konferenser, seminarier och andra aktiviteter,

• upprätthålla en hemsida som innehåller information om Nätverkets verksamhet och länkar till hemsidor med europarättslig anknytning,

• aktivt verka för spridning av forskningsrön genom internationella och nationella vetenskapliga publikationer, bland annat genom skriftserien Swedish Studies in European Law, samt till en intresserad allmänhet genom årsboken Europaperspektiv.