Nätverket verkar för detta närmare medelst:

Enligt forskningspropositionen 1996/1997:1 bör Nätverkets medel användas till seminarier och kurser på nationell nivå för äldre och yngre forskare (Prop. 1996/97:1 s. 75).

Nätverket har vidare beslutat att fullfölja sina uppgifter genom att bland annat:

• arrangera konferenser, där större allmängiltiga temata behandlas av svenska, nordiska och utländska forskare,

• arrangera seminarier, där mer specifika ämnesområden och europarättsliga frågor behandlas,

• löpande informera om planerade konferenser, seminarier och andra aktiviteter,

• upprätthålla en hemsida som innehåller information om Nätverkets verksamhet och länkar till hemsidor med europarättslig anknytning,

• aktivt verka för spridning av forskningsrön genom internationella och nationella vetenskapliga publikationer, bland annat genom skriftserien Swedish Studies in European Law, samt till en intresserad allmänhet genom årsboken Europaperspektiv.