Europaperspektiv

Oxelheim, Pehrson och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-038-9)

EU står inför utmaningen att hitta effektiva vägar ut ur den ekonomiska krisen och stärka sin globala konkurrenskraft. I Europaperspektiv 2013 diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap alternativa vägar framåt. Kan EU stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska de sociala klyftor och politiska spänningar som krisen har skapat? Går ekonomisk konkurrenskraft att kombinera med utbyggd välfärd och hänsyn till miljön? Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i en debatt om vad som är den globala konkurrenskraftens rätta pris.

Europaperspektiv 2015. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag
Överlever EMU utan fiskal union? Europaperspektiv 2011. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-044-0)

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism - hot mot EU:s sammanhållning?

Drygt ett decennium efter att den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. Denna bok handlar om vad som behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa. Räcker det med att skärpa medlemsländernas efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten och förbättra det finanspolitiska samarbetet? Eller krävs rent av att den monetära unionen kompletteras med en fiskal union, det vill säga gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik på EU-nivå?

Detta är den fjortonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv diskuterar de betydande utmaningar som eurokrisen innebär, och hur de bör mötas.

Europaperspektiv 2018. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag
Gustavsson, Oxelheim och Pehrson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-029-7)

Detta är tolfte årgången av Europaperspektiv Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, vilka utifrån sina respektive perspektiv tecknar bilden av ett EU präglat av bristande likformighet och ofullgången integration.

EU och de globala obalanserna. Europaperspektiv 2014. Bakardjieva Engelbrekt, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag

I Europaperspektiv 2014 diskuterar tio ledande svenska forskare vår tids viktigaste globala frågor och EU-samarbetets betydelse för att driva dem framåt. Klimathotet, fattigdomen och människohandeln är några av de problem som vittnar om allvarliga globala obalanser. Klarar EU-länderna att upprätthålla sin ambitionsnivå i arbetet med dessa frågor? Hur utvecklas EU:s strategiskt viktiga relationer till Afrika, Kina och Ryssland? Och har Cathrine Ashton och EU:s nya utrikestjänst lyckats ge unionen en starkare röst? Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i två paneler för att diskutera EU:s roll i världspolitiken.

I årets volym av Europaperspektiv lyfter nio ledande svenska forskare fram dynamiken mellan arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism som en avgörande fråga för EU:s sammanhållning i en tid av allvarlig ekonomisk kris. Hur påverkar krisen migrationspolitiken och EU:s gränser mot omvärlden? Vad betyder arbetslösheten och de växande nationalistiska strömningarna för möjligheten att upprätthålla den gemensamma arbetsmarknaden? Kan EU-länderna enas om en gemensam politik för arbetskraftsinvandring, som lösning på Europas långsiktiga demografiska underskott?

Europaperspektiv 2017. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag
Europaperspektiv 2008. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-014-3)

I den elfte årgången av Europaperspektiv presenteras nio bidrag av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar EU:s arbete med att etablera sig som en ledande kraft i kampen mot klimatförändringarna

Europaperspektiv 2016. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag
Subscribe to Europaperspektiv