Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag

Europaperspektiv 2017

EU som politiskt och ekonomiskt projekt står inför stora utmaningar. Tilliten mellan EU:s medlemsländer, samt mellan EU:s institutioner och dess medborgare, har försvagats av ett antal aktuella kriser, däribland eurokrisen och migrationsutmaningen, men också av EU:s bristande förmåga att ta itu med en fallerande konkurrenskraft och växande sociala skillnader. I krisernas kölvatten har stora skillnader inom unionen vad gäller politisk kultur, förmåga att driva politik och grundläggande normer och värderingar uppdagats. Regeringar i Ungern och Polen ger öppet uttryck för sin skepsis gentemot EU-systemet och i juni 2016 röstade britterna för förslaget att Storbritannien ska lämna EU. Solidariteten och förtroendet mellan Europas politiska eliter har urholkats till följd av den ökande heterogeniteten i EU. Historiskt har unionen tenderat att gå stärkt ur kriser, och dagens utmaningar är långt ifrån nya. Dock måste frågan ställas om tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden: Hur har synen på EU hos Europas befolkning påverkats av de senaste årens händelseutveckling? På vilket sätt påverkar migration till och inom EU den mellanmänskliga tilliten? Vad betyder Storbritanniens förestående utträde för EU:s fortsatta sammanhållning? Hur återupprättas förtroendet för euron som gemensam valuta? Vilken roll spelar ny teknologi för att skapa tillit och främja ekonomisk tillväxt? Hur stort är egentligen förtroendet mellan aktörerna inom EU:s civil- och straffrättsliga samarbete?

Detta är den tjugonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv förenar historiska tillbakablickar med analys av framtida utmaningar och föreslår vägar att utveckla tilliten inom EU.