Den nya Bryssel I-förordningen

För program och anmälan, vänligen se kolumnen till höger. För frågor vänligen kontakta koordinator Pernilla McAlevey på nef@juridicum.su.se

Så tidigt som 1968 antog EU:s medlemsstater en konvention om domstolars behörighet och erkännande och verkställighet av domar – den s.k. Brysselkonventionen. Denna har reviderats ett antal gånger, senast i samband med att konventionen omvandlades till en förordning – den s.k. Bryssel I-förordningen.

I december 2010 lade kommissionen fram ett förslag till långtgående förändringar av Bryssel I-förordningen. Bland annat skulle det s.k. exekvaturförfarandet avskaffas, reglerna om domstolsbehörighet skulle göras tillämpliga även gentemot tredje land, bestämmelserna om prorogationsavtal respektive interimistiska åtgärder skulle effektiviseras och förhållandet till skiljeförfarande förtydligas.

Även om inte alla förslag gick igenom så är det stora förändringar vi väntar oss. Symposiet fokuserar på nyheterna som väntar oss när den nya förordningen träder i kraft den 10 januari 2015. Under detta symposium kommer sakkunniga föreläsare att gå igenom de viktigare ändringarna i förordningen. Det blir tillfälle till frågor och diskussion.