Finansiella tjänster och det allmänna bästa

Med anledning av den ökande integreringen av den nordiska marknaden för finansiella tjänster, främst marknaderna inom bank- och försäkringstjänster, anordnar Nätverket för Europarättsforskning ett seminarium om problemet det allmännas bästa inom EG/EES-rätten med inriktning på området marknaden för finansiella tjänster.
Begreppets innehåll och tillämpningsområde definierar medlemsstaternas möjligheter att reglera gränsöverskridande näringsidkande inom Norden och Europa och har i och med det ökade antalet fusioner och samarbeten inom Norden blivit centralt för finansmarknaderna. Samtidigt som ökat nordiskt samarbete på området är nödvändigt för att effektivisera de aktuella branscherna och utveckla nya tjänster är det också nödvändigt för de nordiska länderna att upprätthålla det mycket stora förtroende som finns för tjänsterna och tillgodose behovet av konsumentskydd. Det allmännas bästa utgör därför ett centralt begrepp för den ekonomiska utvecklingen i Norden.

Frågor som kommer att diskuteras vid seminariet är bland annat:

  • I vilken mån måste en nationell reglering vara diskriminerande för att utgöra ett hinder för den fria rörligheten eller är det tillräckligt att en sådan reglering i allmänhet begränsar den fria rörligheten? Skiljer sig praxis i detta hänseende i olika frågor, exempelvis mellan marknadsregleringar, konsumentskydd och skattelagstiftningen.
  • I vilka fall kan det allmännas bästa motivera att en tillsynsmyndighet i medlemsstaten där tjänsten erbjuds, utövar tillsyn över verksamheten, då sådan tillsyn redan utövas i den medlemsstat där näringsidkaren ursprungligen är etablerad?
  • Kan tillsynsmyndigheten i ursprungsmedlemsstaten utöva tillsyn över verksamhet i andra medlemsstater, och i vilken omfattning? Bör nuvarande praxis omprövas?
  • Vilka typer av marknadsregleringar och vilket konsumentskydd kan, i ljuset av harmoniserad lagstiftning, motiveras av att de tjänar det allmännas bästa?
  • Skattelagstiftningen utgör i allt större omfattning en begränsning av marknaden för finansiella tjänster. Vilka krav kan ställas på skattelagstiftningen för att den ska anses tjäna det allmännas bästa?
  • Den svenska beskattningen av andelar i utländska fonder har varit föremål för prövning i domstol. Motsvarar den idag europarättens krav vad avser den fria rörligheten för tjänster?

 

Program

 

13.30 Inledning

Vertsstatens regulering av virksomhet som drives gjennom filial - I hvilken grad kan ikke-diskriminerende
reguleringer utgjøre en handelshindring?

Stipendiat Henrik Bull, Oslo universitet

14.10 Frågor och diskussion

14.20 Supervision of Financial Services and Markets, and the General Good
Dr Sideek Mohamed, Stockholms universitet

 

14.50 Frågor och diskussion

 

15.00 Kaffe

 

15.20 Den svenska försäkringsrätten och det allmännas bästa
Departementsråd Thomas Utterström, Justitiedepartementet

15.50 Frågor och diskussion

16.00 Skattelagstiftningen som reglering av marknaden för finansiella tjänster, och det allmännas bästa
Dr Roger Persson Österman, Stockholms universitet

16.30 Frågor och diskussion

16.40 Utländska fonder och den svenska skattelagstiftningen
Bolagsjurist Cecilia Gunne, SE-Banken

 

17.10 Frågor och diskussion

 

17.20 Avslutande ord
Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet