Europarättsdagar

OBS! Sen anmälan är möjlig tom 15 augusti, vänligen maila koordinator pernilla.mcalevey@juridicum.su.se så snart som möjligt!

Europarättskollega!

Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar, med syfte att samla hela gemenskapen av Europarättsforskare kopplade till svenska universitet och högskolor, över gränserna för akademisk specialisering likväl som över de gränser som skapas av tillhörigheten till ett lärosäte eller indelningar i juniora respektive seniora forskare. Europarättsdagarna har vidare till syfte att skapa ett kollegialt samtal mellan deltagarna, snarare än att låta talare tala och åhörare åhöra.

Måndagens program fokuserar på Europarättsforskningen i Sverige. Vi frågar bl.a.: Vad är Europarättsforskning? Är det ett eget ämne eller en del av andra ämnen? Hur skapar vi större Europarättsliga forskningsprogram?

Tisdagens program tar upp undervisningsfrågor. Vilken plats skall den europarättsliga undervisningen ha i den juridiska utbildningen, och hur kommer vi dit? Vilka särskilda problem uppstår i undervisning på grundnivå respektive avancerad nivå?

Ett program kommer finnas i kolumnen till höger och uppdateras allt eftersom. Europarättsdagarna är kostnadsfria och deltagarna erbjuds måltider, men förväntas själva boka och bekosta resor och logi. Doktorander som saknar egna medel kan inkomma med ansökan om bidrag till resor och logi.

För anmälan, vänligen fyll i formuläret som återfinns i den högra spalten, så snart som möjligt dock senast den 10 augusti.

In English:
The Swedish Network for European Legal Studies announces its first European Law Summit, to be held in Uppsala on 25-26 August. This summit endeavours to create a national forum for European law scholars connected to Swedish universities. The summit is free of charge.