Europaperspektiv 2014: EU och de gloabala obalanserna

EU och de globala obalanserna. Europaperspektiv 2014. Bakardjieva Engelbrekt, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag