Välkomsttext

Nätverket för Europarättsforskning bildades år 1997 (se Prop. 1996/97:5 s. 128). Riksdagen har avsatt medel för ett nätverk i europarättsforskning som skall leda till fördjupat samarbete forskare emellan inom det europarättsliga området. Målsättningen med Nätverket är att upprätta ett forum där forskare ges möjlighet att träffas, diskutera och utveckla ny forskning inom europarättsområdet på ett nationellt plan och inte endast inom respektive institution. Nätverket arrangerar bland annat konferenser och seminarier, men har även vissa andra aktiviteter som exempelvis egna bokpublikationer.  Nätverket agerar även aktivt för publikationsmöjligheter för forskare.

Nätverket arrangerar flera konferenser årligen. Ämnena för konferenserna är relativt breda och berör flera ämnesområden inom rättsvetenskapen. Huvudtanken med dessa konferenser är att samla svenska forskare kring intressanta större teman där forskarna kan bidra till diskussionerna utifrån sina specialinriktningar. För vidare information, vänligen se aktiviteter.

Samarbetet institutionerna och forskarna emellan kommer vidare stimuleras genom seminarier som arrangeras av Nätverket tillsammans med institutionerna. Två typer av seminarieformer anordnas, dels horisontella, inom respektive institution och dels vertikala, som är öppna för alla forskare inom respektive ämne. Vid seminarierna medverkar, förutom ledande svenska forskare inom respektive ämnesområde även nordiska och utländska föreläsare. Många aktiviteter inkluderar även yrkesverksamma tex advokater, domare och tjänstemän i såväl publik som talare.

För fortlöpande information kan man ansluta sig till Nätverkets maillista. Vidare information finns under kontakt.